Legea viei ÅŸi vinului nr.  57-XVI  din  10.03.2006

Monitorul Oficial nr. 75-78/314 din 19.05.2006

 

C U P R I N S


 

Capitolul I 

DISPOZIÅ¢II GENERALE  

 

Articolul 1. Obiectul, scopurile ÅŸi sfera de aplicare a legii

Articolul 2. Noţiuni principale

Articolul 3. Producătorii de produse marfă vitivinicole

 

Capitolul II  

VITICULTURA  

 

Articolul 4. Arealul vitivinicol destinat obţinerii produselor marfă

Articolul 5. Patrimoniul viticol

Articolul 6. Cadastrul viticol

Articolul 7. Încercarea ÅŸi omologarea soiurilor de viţă de vie

Articolul 8. Clasificarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol

Articolul 9. Producerea, evaluarea conformităţii, controlul ÅŸi comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol

Articolul 10. ÎnfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole

Articolul 11. Reglementarea tehnologiei de producere ÅŸi a calităţii materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, a strugurilor producÅ£ie marfă

Articolul 12. Termenul de exploatare, trecerea la pierderi (casarea) şi defrişarea plantaţiilor viticole

 

Capitolul III  

VINIFICAÅ¢IA  

 

Articolul 13. Clasificarea vinurilor

Articolul 14. Produsele obţinute pe bază de must şi de vin

Articolul 15. Produsele secundare vinicole

Articolul 16. Condiţiile de consum al vinului de hibrizi

Articolul 17. Atribuirea denumirii de origine

Articolul 18. Particularităţile producerii vinurilor şi a altor produse pe bază de vin cu denumire de origine

Articolul 19. Vinurile cu indicaţie geografică recunoscută

Articolul 20. Condiţiile de calitate şi de inofensivitate ale vinurilor, produselor pe bază de must şi vin, ale produselor secundare vinicole

Articolul 21. Condiţiile de producere a vinurilor, produselor pe bază de must şi vin şi a produselor secundare vinicole

Articolul 22. Declaraţiile unităţilor vinicole

Articolul 23. Modul şi particularităţile de comercializare a vinurilor şi a produselor pe bază de must şi vin

Articolul 24. Atribuirea de denumire vinurilor şi produselor pe bază de must şi vin

Articolul 25. Etichetarea vinurilor şi produselor pe bază de must şi vin

Articolul 26. Importul şi exportul vinurilor şi al produselor pe bază de must şi vin

 

Capitolul IV  

RESTRICÅ¢II  

 

Articolul 27. RestricÅ£ii privind condiÅ£iile de calitate ÅŸi de producere a materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, strugurilor marfă, vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de must ÅŸi vin

Articolul 28. Restricţii privind valorificarea vinurilor şi produselor pe bază de must şi vin

 

Capitolul V  

PRELUCRAREA DEÅžEURILOR ÅžI PROTECÅ¢IA MEDIULUI  

 

Articolul 29. Prelucrarea deÅŸeurilor

Articolul 30. Protecţia mediului

 

Capitolul VI  

STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII DE PLANTAÅ¢II VITICOLE  

 

Articolul 31. InvestiÅ£ii pentru înfiinÅ£area de plantaÅ£ii viticole

 

Capitolul VII  

POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL VITIVINICOL.  

SUPRAVEGHEREA ÅžI EVALUAREA CONFORMITÄ‚Å¢II PRODUSELOR  

 

Articolul 32. Promovarea politicii de stat în domeniul vitivinicol

Articolul 33. Supravegherea şi controlul de stat asupra executării cerinţelor din actele legislative şi alte acte normative privind produsele vitivinicole

Articolul 34. Testarea (încercarea) produselor vitivinicole

Articolul 35. Certificarea produselor vitivinicole

 

Capitolul VIII  

SANCÅ¢IUNI  

 

Articolul 36. Obiectul sancţiunilor

 

Capitolul IX  

DISPOZIÅ¢II FINALE ÅžI TRANZITORII  

 

Articolul 37 Data intrării în vigoare ÅŸi dispoziÅ£ii tranzitorii. â

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I


DISPOZIÅ¢II GENERALE

 

 

Articolul 1. Obiectul, scopurile ÅŸi sfera de aplicare a legii

(1) Prezenta lege stabileÅŸte bazele juridice, economice ÅŸi sociale în domeniul pepinieritului viticol, viticulturii ÅŸi vinificaÅ£iei, reglementează raporturile ce apar în activitatea de producere, prelucrare ÅŸi comercializare a materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, a strugurilor marfă pentru masă ÅŸi pentru vin, a vinurilor ÅŸi a altor produse pe bază de must ÅŸi vin.

(2) Scopurile prezentei legi sînt:

a) apărarea intereselor economice ale statului ÅŸi societăţii în domeniul pepinieritului viticol, viticulturii ÅŸi vinificaÅ£iei;

b) crearea unor condiţii adecvate pentru producerea strugurilor marfă, vinurilor şi altor produse pe bază de must şi vin;

c) alinierea la cerinÅ£ele internaÅ£ionale în domeniul vitivinicol;

d) consolidarea imaginii Republicii Moldova ca ţară cu tradiţii vitivinicole, sporirea exportului de vinuri calitative;

e) combaterea şi contracararea falsificării vinurilor şi altor produse pe bază de must şi vin;

f) ameliorarea culturii consumului vinurilor.

(3) Subiectele raporturilor reglementate de prezenta lege sînt persoanele fizice ÅŸi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate ÅŸi forma juridică de organizare, care desfăşoară activităţi în domeniul pepinieritului viticol, viticulturii ÅŸi vinificaÅ£iei.

(4) Prezenta lege nu se aplică asupra raporturilor ce ţin de:

a) producerea ÅŸi comercializarea alcoolului etilic ÅŸi a băuturilor alcoolice tari de altă natură decît cea viticolă;

b) fabricarea produselor vitivinicole în gospodăriile auxiliare ale populaÅ£iei pentru consum familial (personal);

c) producerea oţetului din vin.

(5) Cadrul juridic al domeniului pepinieritului viticol, viticulturii ÅŸi vinificaÅ£iei se constituie din prezenta lege, din alte acte legislative, precum ÅŸi din acte normative în domeniu adoptate de Guvern, de autorităţile administraÅ£iei publice centrale de specialitate ÅŸi de alte autorităţi administrative centrale, conform competenÅ£ei lor.

(6) Dacă în tratatele internaÅ£ionale ce Å£in de domeniul pepinieritului viticol, viticulturii ÅŸi vinificaÅ£iei la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziÅ£ii decît cele prevăzute în prezenta lege, se vor aplica dispoziÅ£iile tratatelor internaÅ£ionale.

 

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noÅ£iuni principale:

areal vitivinicol - arie teritorial-geografică a culturii viţei de vie, caracterizată prin anumite condiţii ecologice, metode de cultivare, direcţii de utilizare a strugurilor şi procedee de vinificare;

unitate vinicolă - persoană fizică sau persoană juridică licenÅ£iată în domeniu care întruneÅŸte cerinÅ£ele pentru fabricarea, stocarea ÅŸi comercializarea producÅ£iei vinicole;

pepinieră viticolă - unitate de producÅ£ie destinată obÅ£inerii materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol;

ÅŸcoală de viÅ£e - teren arabil destinat înrădăcinării materialului de înmulÅ£ire viticol ÅŸi obÅ£inerii materialului săditor viticol;

material de înmulÅ£ire viticol - porÅ£iuni ale organelor vegetative (coarde, lăstari, muguri) destinate multiplicării;

material săditor viticol - plante altoite ÅŸi plante pe rădăcini proprii, utilizate la înfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole;

plantaţie viticolă - teren agricol valorificat cu viţă de vie;

plantaÅ£ie viticolă pentru struguri - plantaÅ£ie destinată obÅ£inerii de struguri pentru utilizare în stare proaspătă, prelucrare ÅŸi uscare;

plantaţie portaltoi - plantaţie specială destinată producerii de coarde (butaşi) portaltoi;

plantaţie altoi - plantaţie specială destinată producerii de coarde altoi;

plantaţie viticolă pentru producţie marfă - plantaţie viticolă cu suprafaţă mai mare de 0,15 ha a cărei producţie este destinată comercializării;

soiuri de struguri pentru masă - soiuri de viţă de vie ai căror struguri se utilizează în stare proaspătă după recoltare sau păstrare;

soiuri de struguri pentru vin - soiuri de viţă de vie ai căror struguri se utilizează la fabricarea producţiei vinicole;

soiuri de struguri cu destinaÅ£ie mixtă - soiuri de viţă de vie ai căror struguri, după calităţi, pot fi utilizaÅ£i atît ca struguri pentru masă, cît ÅŸi pentru producerea vinului;

soiuri de struguri apirene - soiuri de struguri pentru masă fără seminÅ£e, destinaÅ£i utilizării în stare proaspătă ÅŸi în stare uscată;

 struguri proaspeÅ£i - fructe ale viÅ£ei de vie folosite în stare proaspătă sau ca materie primă în vinificaÅ£ie, recoltate la maturitatea de consum, tehnologică sau într-un anumit stadiu de supramaturare, care, după zdrobire sau presare cu mijloace obiÅŸnuite, pot intra spontan în fermentaÅ£ie alcoolică;

must de struguri (proaspăt) - produs lichid obÅ£inut, prin scurgere liberă sau procedee fizice, din struguri proaspeÅ£i; se admite ca mustul să aibă o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel mult 1% în volume;

must tăiat - must oprit să intre în fermentaÅ£ie alcoolică prin aplicarea unui procedeu autorizat, concentraÅ£ia lui alcoolică dobîndită fiind de cel mult 1% în volume;

 must de struguri concentrat - produs necaramelizat obÅ£inut prin deshidratarea parÅ£ială a mustului proaspăt sau a mustului tăiat, efectuată printr-un procedeu autorizat altul decît cel de încălzire pe foc direct; se obÅ£ine din struguri pentru vin cu o concentraÅ£ie în masă a zaharurilor de cel puÅ£in 146 g/dm3, are o fracÅ£ie masică a zaharurilor, indicată printr-un indice refractometric determinat la 20oC, de cel puÅ£in 50,9% ÅŸi poate avea o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel mult 1% în volume;

must de struguri concentrat rectificat - produs obÅ£inut prin deshidratarea parÅ£ială a mustului proaspăt sau a mustului tăiat, efectuată printr-un procedeu autorizat altul decît cel de încălzire pe foc direct, care a fost supus unor tratamente autorizate de dezacidifiere ÅŸi de eliminare a altor compuÅŸi decît zahărul; se obÅ£ine din struguri pentru vin cu o concentraÅ£ie în masă a zaharurilor de cel puÅ£in 146 g/dm3, are o fracÅ£ie masică a zaharurilor de cel puÅ£in 61,7%, indicată printr-un indice refractometric determinat la 20oC, ÅŸi poate avea o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel mult 1% în volume;

suc de struguri - produs lichid nefermentat, dar fermentabil, obÅ£inut, prin aplicarea de tratamente autorizate, din must de struguri sau, prin reconstituire, din must de struguri concentrat ori din suc de struguri concentrat; se admite ca sucul de struguri să aibă o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel mult 1% în volume;

suc de struguri concentrat - produs necaramelizat obÅ£inut prin deshidratarea parÅ£ială a sucului de struguri printr-un procedeu autorizat altul decît cel de încălzire pe foc direct, astfel ca fracÅ£ia masică a zaharurilor, indicată printr-un indice refractometric determinat la 20oC, să nu fie mai mică de 70%; se admite ca sucul de struguri concentrat să aibă o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel mult 1% în volume;

becmes - produs caramelizat obţinut prin deshidratarea parţială, prin fierbere pe foc direct, a mustului de struguri sau a mustului tăiat;

mistel - produs obÅ£inut prin alcoolizarea mustului de struguri neintrat în fermentaÅ£ie; poate avea o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită cuprinsă între 12% ÅŸi 15% în volume; mustul folosit pentru obÅ£inerea mistelului trebuie să aibă o concentraÅ£ie în masă a zaharurilor de cel puÅ£in 146 g/dm3; alcoolizarea se face cu alcool etilic obÅ£inut din materie primă alimentară sau cu alcool etilic de origine viticolă cu concentraÅ£ia alcoolică de cel puÅ£in 95,5% în volume, sau cu distilat de vin crud, sau cu alcool din vin cu concentraÅ£ia alcoolică cuprinsă între 62% ÅŸi 86% în volume; mistelul este utilizat, în principal, ca partener de cupaj în prepararea de vinuri speciale;

must de struguri parÅ£ial fermentat - produs provenit prin fermentarea mustului de struguri, avînd o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită mai mare de 1% în volume, dar mai mică de trei cincimi din concentraÅ£ia sa alcoolică totală; în cazul producerii unor vinuri de calitate cu denumire de origine, musturile a căror concentraÅ£ie alcoolică dobîndită este mai mică de trei cincimi din concentraÅ£ia lor alcoolică totală, dar nu mai puÅ£in de 5,5% în volume, nu sînt considerate musturi parÅ£ial fermentate;

vin de struguri (în continuare - vin) - băutură obÅ£inută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parÅ£ială, a strugurilor proaspeÅ£i sau îngheÅ£aÅ£i, zdrobiÅ£i sau nezdrobiÅ£i, ori a mustului de struguri; concentraÅ£ia alcoolică dobîndită a vinului nu poate fi mai mică de 8,5% în volume;

vin de soi - vin obţinut prin prelucrarea unui singur soi de struguri; se admite prezenţa a cel mult 15% de struguri de alte soiuri ampelografice, corespunzătoare soiului respectiv după specia botanică;

vin cu un soi de bază - vin obţinut prin sepajul strugurilor la recoltare sau prelucrare ori la cupajarea vinurilor materie primă cu ponderea soiului de bază de cel puţin 51% şi alte, unul sau două, soiuri corespunzătoare soiului de bază după specia botanică;

vin din amestec de soiuri - vin obţinut prin vinificarea strugurilor de o specie botanică culeşi separat sau laolaltă sau prin cupajarea vinurilor materie primă dintr-un sortiment de soiuri;

vin de hibrizi - vin obţinut din struguri de soiuri de hibrizi simpli (direct producători);

vin de casă - vin produs de persoane fizice în condiÅ£ii rustice pentru consum familial (personal);

vin ţărănesc - vin obÅ£inut din soiuri de struguri autorizate, fabricat în condiÅ£ii rustice ÅŸi destinat comercializării în reÅ£eaua locală;

vin natural - vin obÅ£inut prin fermentaÅ£ia alcoolică, completă sau parÅ£ială, a strugurilor, mustuielii sau mustului de struguri, conÅ£inînd alcool etilic endogen;

vin special - vin obÅ£inut din struguri, mustuială, must sau vin cu aplicarea unor procedee tehnologice speciale care îi atribuie însuÅŸiri organoleptice specifice;

vin tare - vin special obÅ£inut cu adaos de alcool etilic rafinat de struguri sau de alcool etilic obÅ£inut din materie primă alimentară, cu utilizarea de componenÅ£i speciali ÅŸi de procedee tehnologice autorizate, cu concentraÅ£ia alcoolică naturală de cel puÅ£in 3% în volume;

vin de desert - vin special obÅ£inut cu adaos de alcool etilic rafinat de struguri (de origine viticolă) sau cu adaos de alcool etilic obÅ£inut din materie primă alimentară, cu utilizarea de componenÅ£i speciali ÅŸi de procedee tehnologice autorizate; concentraÅ£ia alcoolică naturală este de cel puÅ£in 1,2% în volume;

vin dealcoolizat - vin special obţinut din vin natural prin eliminarea alcoolului etilic după procedee autorizate;

vin pelicular - vin special obÅ£inut prin maturarea biologică aerobă (xeresare) a vinurilor seci alcoolizate în prezenÅ£a unor suÅŸe de levuri speciale, ce se dezvoltă la suprafaţă sub formă de peliculă sau în volumul vinului;

vin aromatizat - vin special obÅ£inut din vin natural cu adaos de substanÅ£e aromatice extrase din plante admise de legislaÅ£ia în vigoare, cu sau fără adaos de must de struguri, must de struguri parÅ£ial fermentat ÅŸi/sau mistel, must concentrat, zaharoză, distilat de vin, alcool etilic obÅ£inut din materie primă alimentară, alte vinuri speciale;

vin efervescent - vin special cu conÅ£inut în dioxid de carbon de origine endogenă sau exogenă care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de cel puÅ£in 0,5 bar la temperatura de 20oC;

vin spumant - vin efervescent cu conÅ£inut în dioxid de carbon de origine exclusiv endogenă obÅ£inut prin fermentarea secundară a vinului la sticlă, în rezervoare sau în sisteme de rezervoare care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de cel puÅ£in 3,5 bari la temperatura de 20oC;

vin spumant clasic - vin spumant obÅ£inut prin fermentarea secundară a vinului la sticlă, cu învechire ulterioară la sticlă de cel puÅ£in 9 luni;

vin spumant original - vin spumant obÅ£inut prin fermentarea secundară a vinului în rezervoare sau în sisteme de rezervoare ermetice;

vin perlant (frizant) - vin efervescent cu un conÅ£inut în dioxid de carbon de origine, total sau parÅ£ial, exogenă care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune cuprinsă între 1,0 ÅŸi 2,5 bari la temperatura de 20oC, cu concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel puÅ£in 7% în volume ÅŸi concentraÅ£ie alcoolică totală de cel puÅ£in 9% în volume;

vin petiant - vin efervescent cu un conÅ£inut în dioxid de carbon de origine endogenă care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune cuprinsă între 0,5 ÅŸi 2,5 bari la temperatura de 20oC, cu concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel puÅ£in 7% în volume ÅŸi concentraÅ£ie alcoolică totală de cel puÅ£in 9% în volume;

vin spumos - vin efervescent cu un conÅ£inut în dioxid de carbon de origine exclusiv exogenă, obÅ£inut prin impregnarea vinului în butelii, rezervoare ermetice, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de cel puÅ£in 2 bari la temperatura de 20oC, cu concentraÅ£ie alcoolică totală de cel puÅ£in 9% în volume;

vin de consum curent - vin obÅ£inut din struguri cu însuÅŸiri calitative obiÅŸnuite după o tehnologie generală;

vin tulburel - vin de consum curent în curs de desăvîrÅŸire a fermentaÅ£iei alcoolice, neseparat de drojdie, pus în consum în anul de recoltă a strugurilor;

vin tînăr - vin de consum curent îmbuteliat ÅŸi comercializat în anul de recoltă a strugurilor;

vin obiÅŸnuit - vin de consum curent comercializat îmbuteliat sau în vrac începînd cu anul ce urmează anului de recoltă a strugurilor;

vin de masă - vin de consum curent cu o concentraÅ£ie alcoolică totală de cel puÅ£in 9% în volume pus în consum în anul ce urmează anului de recoltă a strugurilor;

vin de calitate - vin obÅ£inut din soiuri de struguri cu însuÅŸiri calitative superioare după o tehnologie aparte, cu o concentraÅ£ie alcoolică totală de cel puÅ£in 10,0% în volume, în cazul vinurilor albe, ÅŸi de 10,5% în volume, în cazul vinurilor roz ÅŸi roÅŸii;

vin selectat - vin de calitate cu o concentraÅ£ie alcoolică naturală totală de cel puÅ£in 12,0% în volume pus în consum în anul ce urmează anului de recoltă a strugurilor;

vin matur - vin de calitate maturat în recipiente tehnologice înainte de îmbuteliere pînă la obÅ£inerea nuanÅ£elor de maturare bine pronunÅ£ate, dar nu mai puÅ£in de 6 luni, în cazul vinurilor albe, ÅŸi nu mai puÅ£in de 12 luni, în cazul vinurilor roz ÅŸi roÅŸii;

vin matur rezervă - vin de calitate maturat în recipiente tehnologice înainte de îmbuteliere pînă la obÅ£inerea nuanÅ£elor de maturare bine pronunÅ£ate, dar nu mai puÅ£in de 1 an, în cazul vinurilor albe, ÅŸi nu mai puÅ£in de 1,5 ani, în cazul vinurilor roz ÅŸi roÅŸii;

vin de colecÅ£ie - vin matur suplimentar învechit la sticlă cel puÅ£in 2 ani, în cazul vinurilor albe, ÅŸi cel puÅ£in 2,5 ani, în cazul vinurilor roz ÅŸi roÅŸii, sau vin matur rezervă suplimentar învechit la sticlă cel puÅ£in 1,5 ani, în cazul vinurilor albe, ÅŸi cel puÅ£in 2 ani, în cazul vinurilor roz ÅŸi roÅŸii;

 vin cu indicaÅ£ie geografică recunoscută - vin obÅ£inut din struguri de soiuri autorizate ÅŸi cultivate în regiuni vitivinicole delimitate, păstrat, maturat, tratat ÅŸi îmbuteliat în centre vitivinicole, condiÅ£ii care îi determină proprietăţi organoleptice distinctive;

 vin cu denumire de origine - vin de calitate obÅ£inut din struguri de soiuri autorizate, produÅŸi în regiuni sau centre delimitate ale arealului vitivinicol autohton, care posedă calităţi gustative excepÅ£ionale distinctive locului de provenienţă ÅŸi care este recunoscut de către consumatori, avînd o concentraÅ£ie alcoolică naturală de cel puÅ£in 10,0% în volume, în cazul vinurilor naturale albe ÅŸi roz, ÅŸi de 10,5% în volume, în cazul vinurilor naturale roÅŸii;

vin cu denumire de origine controlată - vin de calitate obÅ£inut din struguri de soiuri autorizate, recoltaÅ£i în plaiuri delimitate ale arealului vitivinicol autohton, care posedă calităţi gustative excepÅ£ionale distinctive locului de provenienţă ÅŸi care este recunoscut de către consumatori, avînd o concentraÅ£ie alcoolică naturală de cel puÅ£in 11,0% în volume, în cazul vinurilor naturale albe ÅŸi roz, ÅŸi de 11,5% în volume, în cazul vinurilor naturale roÅŸii;

băutură spumoasă - băutură efervescentă cu un conÅ£inut de dioxid de carbon de origine exogenă obÅ£inută prin impregnarea cupajului format din componente autorizate cu presiunea excedentară în sticle, în care este îmbuteliat ca produs finit, cuprinsă între 1,0 ÅŸi 3,0 bari la o temperatură de 20oC, cu o concentraÅ£ie alcoolică dobîndită de cel puÅ£in 5% în volume;

distilat de vin crud - produs obÅ£inut exclusiv prin distilarea vinului brut pînă la concentraÅ£ia alcoolică de 62-72% în volume, care nu a fost în contact cu lemnul de stejar;

distilat de vin învechit - produs obÅ£inut prin învechirea distilatului de vin crud în contact cu lemnul de stejar;

distilat de vin autohton - distilat de vin crud ÅŸi distilat de vin învechit, obÅ£inute din materia primă (struguri) cultivată în arealul vitivinicol al Republicii Moldova;

divin - băutură alcoolică tare fabricată din distilate de vin, învechite cel puÅ£in 3 ani, cu adaos de apă dedurizată, sirop de zahăr ÅŸi, după caz, cu caramel de zahăr ÅŸi ape alcoolizate, pînă la obÅ£inerea caracteristicilor organoleptice ÅŸi fizico-chimice stabilite în reglementările tehnice respective;

producÅ£ie alcoolică - producÅ£ie alimentară de origine viticolă avînd o concentraÅ£ie de alcool etilic mai mare de 1,5% în volume;

alcool etilic de origine viticolă (brut, purificat ÅŸi rafinat) - produse obÅ£inute exclusiv prin distilare ÅŸi/sau rectificare, pornind de la vin, pichet, tescovină de struguri ÅŸi drojdie de vin; concentraÅ£ia alcoolică în alcool etilic de origine viticolă rafinat este de cel puÅ£in 95,5% în volume;

alcool etilic de vin - produs obÅ£inut prin distilarea vinurilor cu concentraÅ£ie alcoolică de cel puÅ£in 4% în volume;

băutură tare de struguri - produs obţinut din alcool etilic de origine viticolă rafinat şi/sau distilat de vin, şi/sau alcool etilic de vin cu adaosul partenerilor de cupaj autorizaţi;

brandy - băutură alcoolică tare, fabricată prin cupajarea distilatelor ÅŸi alcoolurilor de struguri sau de fructe învechite cel puÅ£in 6 luni, alcoolului etilic rafinat, extractelor naturale de substanÅ£e fenolice sau extractului de stejar, apei dedurizate, siropului ÅŸi caramelului de zahăr;

produse secundare vinicole - deÅŸeu provenit din prelucrarea strugurilor ÅŸi fabricarea produselor vinicole;

tescovină de struguri - produs secundar vinicol care reprezintă totalitatea părÅ£ilor vegetale componente ale strugurilor folosiÅ£i la obÅ£inerea mustului sau a vinului prin procedeul de presare ÅŸi care poate fi nefermentat ori se poate afla în diferite stadii de fermentaÅ£ie alcoolică;

vinasă - produs secundar vinicol rezultat din distilarea vinurilor pentru distilate de vin;

borhot - produs secundar vinicol rezultat din distilarea deÅŸeurilor provenite din prelucrarea strugurilor ÅŸi fabricarea produselor vinicole;

zeamă de difuzie - produs secundar vinicol obţinut prin spălarea tescovinei cu soluţii alcaline sau acide;

pichet - produs secundar vinicol obţinut prin epuizarea cu apă a tescovinei proaspete sau fermentate, fără adaos de zahăr;

tirighie (piatră de vin) - produs secundar vinicol format din sărurile acidului tartric;

must de ciorchini - produs secundar vinicol obÅ£inut în urma presării ciorchinilor după desciorchinare;

drojdie de vin - produs secundar vinicol format în recipiente în urma fermentării mustului, stocării vinului sau a mustului ÅŸi aplicării de tratamente autorizate asupra musturilor ÅŸi vinurilor, precum ÅŸi cel separat prin filtrarea sau centrifugarea acestor produse;

produs vinicol falsificat - produs pe bază de must ÅŸi vin care, potrivit compoziÅ£iei ÅŸi procedeelor de fabricare, nu corespunde actelor normative în vigoare ÅŸi este prezentat drept veritabil, inducîndu-se în eroare consumatorul, sau duplicat fals reprodus după modelul originalului;

 concentraÅ£ie alcoolică naturală, în volume - concentraÅ£ia alcoolică totală a produsului considerat înaintea oricărei îmbogăţiri;

concentraÅ£ie alcoolică dobîndită, în volume - numărul de volume în alcool pur conÅ£inut în 100 de volume din produsul considerat, la temperatura de 20oC;

concentraÅ£ie alcoolică potenÅ£ială, în volume - numărul de volume în alcool pur ce poate fi realizat prin fermentarea totală a zaharurilor prezente în produs, conÅ£inut în 100 de volume din produsul considerat, la temperatura de 20oC;

concentraÅ£ie alcoolică totală - sumă a concentraÅ£iei alcoolice dobîndite ÅŸi a concentraÅ£iei alcoolice potenÅ£iale.

 

Articolul 3. Producătorii de produse marfă vitivinicole

Producători de produse marfă vitivinicole sînt persoanele juridice ÅŸi persoanele fizice care deÅ£in, după caz, plantaÅ£ii viticole cu suprafaţă de peste 0,15 ha, mijloace tehnice ÅŸi tehnologice pentru producerea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, a strugurilor marfă pentru fabricarea vinurilor din struguri ÅŸi altor produse pe bază de must ÅŸi vin. Producătorii de material de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol ÅŸi producătorii de vinuri din struguri ÅŸi de alte produse pe bază de must ÅŸi vin sînt titulari de licenÅ£e în domeniu.

 

Capitolul II


VITICULTURA

 

 

Articolul 4. Arealul vitivinicol destinat obţinerii produselor marfă

(1) Arealul vitivinicol include regiuni, centre ÅŸi plaiuri.

(2) Regiunea (zona) vitivinicolă este un teritoriu delimitat, caracterizat prin condiţii naturale (de climă şi de relief) relativ asemănătoare, precum şi prin sortimente de struguri şi direcţii de utilizare apropiate.

(3) Centrul (raionul) vitivinicol este un teritoriu natural, cultivat tradiÅ£ional cu viţă de vie, caracterizat prin condiÅ£ii specifice de climă, relief ÅŸi sol, prin soiurile cultivate, prin metodele de cultivare a viÅ£ei de vie ÅŸi prin procedeele de vinificare aplicate, care, în ansamblu, condiÅ£ionează obÅ£inerea unor producÅ£ii de struguri ÅŸi vinuri cu însuÅŸiri specifice, dispune de tradiÅ£ii ÅŸi renume.

(4) Plaiul (microraionul) vitivinicol este un teritoriu restrîns în cadrul unui centru vitivinicol, cuprinde plantaÅ£ii viticole situate pe aceeaÅŸi formă de relief, se caracterizează prin condiÅ£ii naturale ÅŸi de cultură similare care determină obÅ£inerea unei producÅ£ii omogene de struguri ÅŸi unor produse vinicole cu însuÅŸiri de calitate specifice.

(5) Regiunile, centrele ÅŸi plaiurile vitivinicole, inclusiv cele de cultivare a strugurilor destinaÅ£i fabricării vinurilor cu indicaÅ£ie geografică recunoscută, cu denumire de origine ÅŸi cu denumire de origine controlată, se aprobă de către Guvern, la propunerea AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin”.

 

Articolul 5. Patrimoniul viticol

Patrimoniul viticol este constituit din:

a) plantaÅ£ii viticole pentru struguri, care, după vîrstă, se disting în:

- plantaţii tinere (1-3 ani);

- plantaţii ce intră pe rod (anul 4);

- plantaÅ£ii pe rod (începînd cu anul 5 după plantare);

b) plantaţii portaltoi şi plantaţii altoi, complexe de altoit, şcoli de viţe cu asolamentul respectiv;

c) terenuri rezultate în urma defrişării plantaÅ£iilor viticole pe o perioadă de repaus pînă la replantare ÅŸi terenuri aflate în perioada de pregătire pentru plantare;

d) alte terenuri din arealul vitivinicol care pot completa ori consolida plantaţiile viticole existente.

 

Articolul 6. Cadastrul viticol

(1) Cadastrul viticol este parte componentă a cadastrului funciar, în care sînt Å£inute la evidenţă plantaÅ£iile viticole. ConÅ£inutul ÅŸi modul de Å£inere a cadastrului viticol sînt stabilite într-un regulament aprobat de Guvern.

(2) Cadastrul viticol reflectă sub aspect teritorial-administrativ suprafaţa plantaţiilor viticole pentru struguri şi a celor de portaltoi şi altoi, identifică şi delimitează arealul vitivinicol, regiunile şi centrele lui.

(3) Periodic, cel puÅ£in o dată la 10 ani, cadastrul viticol se detalizează sub aspectul arealului vitivinicol, tipurilor de plantaÅ£ii ÅŸi sub aspectul sortimental (varietal) în baza rezultatelor recensămîntului plantaÅ£iilor viticole.

 

Articolul 7. Încercarea ÅŸi omologarea soiurilor de viţă de vie

(1) Încercarea ÅŸi omologarea soiurilor de viţă de vie se efectuează de către Comisia de stat pentru încercarea soiurilor de plante, în modul stabilit de legislaÅ£ie.

(2) În producÅ£ie, se utilizează soiurile de viţă de vie înscrise în Registrul soiurilor de plante.

 

Articolul 8. Clasificarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol

(1) Sînt material de înmulÅ£ire viticol coardele portaltoi ÅŸi altoi, butaÅŸii portaltoi ÅŸi altoi.

(2) Sînt material săditor viticol viÅ£ele altoite, viÅ£ele pe rădăcini proprii din soiuri pentru struguri, viÅ£ele portaltoi.

(3) După valoarea biologică, materialul de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol se clasifică în următoarele categorii biologice: materialul amelioratorului (plante iniÅ£iale), prebază, bază, certificat, standard ÅŸi obiÅŸnuit. Producerea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol de categorie biologică “obiÅŸnuit” se admite în perioada de tranziÅ£ie la producerea materialului devirozat la unele soiuri, a căror listă se aprobă anual de AgenÅ£ia Agroindustrială “Moldova-Vin”.

(4) După starea fitosanitară, materialul de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol se clasifică în categorii fitosanitare, reglementate de actele normative în vigoare.

(5) După starea fiziologică a părÅ£ii aeriene, materialul săditor viticol se clasifică în “maturat” ÅŸi “vegetant”, iar după vîrstă, în viÅ£e de 3-4 luni (vegetante), viÅ£e de un an ÅŸi viÅ£e de doi ani.

 

Articolul 9. Producerea, evaluarea conformităţii, controlul  ÅŸi comercializarea materialului de înmulÅ£ire  ÅŸi săditor viticol

(1) Producerea ÅŸi/sau comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol se efectuează de către persoane fizice ÅŸi persoane juridice licenÅ£iate în modul stabilit de legislaÅ£ie.

(2) Producerea ÅŸi/sau comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol de categoria biologică “prebază” revine amelioratorului sau menÅ£inătorului.

(3) Producerea ÅŸi/sau comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol de alte categorii biologice se efectuează de către gospodăriile pepinieristice.

(4) Producătorii de material de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol trebuie să dispună, după caz, de plantaÅ£ii portaltoi ÅŸi altoi, de bază tehnico-materială pentru producerea butaÅŸilor altoiÅ£i ÅŸi păstrarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, de teren arabil pentru ÅŸcoala de viÅ£e ÅŸi asolamentul acesteia, de personal cu pregătire în domeniu ÅŸi să respecte reglementările tehnice privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul ÅŸi comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol.

(5) AgenÅ£ii economici licenÅ£iaÅ£i în domeniul comercializării materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol trebuie să dispună de bază tehnico-materială pentru păstrarea lui, de personal cu pregătire în domeniu ÅŸi să respecte reglementările tehnice privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul ÅŸi comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, privind condiÅ£iile de păstrare ÅŸi comercializare a acestui material.

(6) Reglementările tehnice privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul ÅŸi comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol se elaborează în modul stabilit ÅŸi se aprobă de către AgenÅ£ia Agroindustrială “Moldova-Vin”, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale altor acte legislative în vigoare, ale tratatelor internaÅ£ionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.

(7) CerinÅ£ele faţă de calitatea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol sînt stabilite în actele normative în vigoare, elaborate ÅŸi aprobate în modul stabilit.

(8) Producătorii ÅŸi comercializatorii de material de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol sînt responsabili, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare, de puritatea, viabilitatea ÅŸi de starea lui fitosanitară.

(9) Evaluarea conformităţii materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol se efectuează de către organismele acreditate ÅŸi desemnate, în modul stabilit de legislaÅ£ia în vigoare, în Sistemul NaÅ£ional de Asigurare a Conformităţii Produselor.

(10) Controlul asupra producerii ÅŸi calităţii materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru SeminÅ£e de pe lîngă Ministerul Agriculturii ÅŸi Industriei Alimentare.

(11) Importul ÅŸi exportul materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol se efectuează în baza unui regulament aprobat de Guvern.

 

Articolul 10. ÎnfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole

(1) În cultura viÅ£ei de vie se utilizează următoarele grupe de soiuri:

a) după origine - soiuri din speciile Vitis vinifera şi Vitis labrusca, hibrizi interspecifici (soiuri de selecţie nouă);

b) după destinaţie - soiuri pentru struguri şi soiuri portaltoi;

c) după direcţiile de utilizare - soiuri de struguri pentru masă, soiuri de struguri pentru vin şi soiuri mixte.

(2) ÎnfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole pentru producÅ£ie marfă se efectuează doar cu soiuri de viţă de vie înscrise în Registrul soiurilor de plante.

(3) Amplasarea soiurilor viÅ£ei de vie pe regiuni ÅŸi centre vitivinicole se elaborează de către instituÅ£iile ÅŸtiinÅ£ifice de profil ÅŸi se aprobă de către AgenÅ£ia Agroindustrială “Moldova-Vin”.

(4) ÎnfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole pentru producÅ£ie marfă se efectuează în arealul vitivinicol delimitat, pe terenuri preponderent în pantă, favorabile pentru cultura viÅ£ei de vie.

(5) ÎnfiinÅ£area de plantaÅ£ii viticole pentru struguri producÅ£ie marfă pe o suprafaţă de la 0,15 la 0,5 ha se efectuează în baza unui plan de organizare a teritoriului ÅŸi de plantare, coordonat cu direcÅ£iile raionale agricultură ÅŸi alimentaÅ£ie ÅŸi aprobat de administraÅ£ia publică de nivelul întîi.

(6) ÎnfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole pentru producÅ£ie marfă pe o suprafaţă de peste 0,5 ha se efectuează în bază de proiect, elaborat de persoane juridice sau persoane fizice (birouri de proiectare) licenÅ£iate, care sînt responsabile de calitatea proiectelor elaborate, conform legislaÅ£iei în vigoare.

(7) LicenÅ£ierea persoanelor juridice sau persoanelor fizice în domeniul proiectării plantaÅ£iilor viticole se efectuează în modul stabilit de actele legislative ÅŸi de alte acte normative în vigoare.

(8) Replantarea plantaÅ£iilor viticole pentru struguri producÅ£ie marfă se permite după pregătirea corespunzătoare a terenului agricol, în conformitate cu reglementările în domeniu. Termenul de replantare a plantaÅ£iilor portaltoi ÅŸi altoi, a ÅŸcolilor de viÅ£e, în funcÅ£ie de categoria lor biologică, este stabilit în reglementările tehnice privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul ÅŸi comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol.

 

Articolul 11. Reglementarea tehnologiei de producere ÅŸi a calităţii materialului de înmulÅ£ire  ÅŸi săditor viticol, a strugurilor producÅ£ie marfă

Tehnologia de producere ÅŸi calitatea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, a strugurilor producÅ£ie marfă pentru masă ÅŸi pentru vinuri sînt reglementate prin îndrumări agrotehnice, recomandări, reglementări tehnice, standarde naÅ£ionale, instrucÅ£iuni, prin alte acte normative, elaborate ÅŸi aprobate, în modul stabilit, de organele publice centrale de specialitate.

 

Articolul 12. Termenul de exploatare, trecerea la pierderi (casarea) şi defrişarea plantaţiilor viticole

(1) Termenul minim de exploatare a plantaţiilor viticole pentru struguri producţie marfă este de 25 de ani de la intrarea lor pe rod.

(2) Termenul de exploatare a plantaÅ£iilor portaltoi ÅŸi altoi, în funcÅ£ie de categoria lor biologică, este stabilit în reglementările tehnice privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul ÅŸi comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, elaborate ÅŸi aprobate în modul stabilit.

(3) Luarea la evidenţă a plantaÅ£iilor tinere, trecerea dintr-o categorie de vîrstă în alta, trecerea la pierderi ÅŸi defriÅŸarea plantaÅ£iilor viticole cu o suprafaţă mai mare de 0,15 ha se efectuează de către deÅ£inători în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(4) DeÅ£inătorii de plantaÅ£ii viticole sînt obligaÅ£i să întreÅ£ină la nivelul tehnologic respectiv patrimoniul viticol, să prezinte la timp actele necesare casării plantaÅ£iilor viticole ÅŸi să efectueze în termen defriÅŸarea lor.

 

Capitolul III


VINIFICAÅ¢IA

 

 

Articolul 13. Clasificarea vinurilor

(1) În funcÅ£ie de componenÅ£a soiurilor de struguri, vinurile pot fi: de soi, cu un soi de bază, din amestec de soiuri.

(2) În funcÅ£ie de culoare, vinurile se împart în: albe, roz ÅŸi roÅŸii.

(3) În funcÅ£ie de tehnologia de producere aplicată, vinurile se clasifică în: naturale ÅŸi speciale.

(4) Vinurile naturale se împart în: seci, demiseci, demidulci, dulci.

(5) Vinurile speciale se împart în: tari, de desert (demidulci, dulci, licoroase), dealcoolizate, peliculare (seci, tari, de desert), aromatizate (seci, demiseci, demidulci, tari, de desert), efervescente (spumante, perlante, petiante, spumoase), în alte feluri autorizate în condiÅ£iile legii ÅŸi reglementărilor tehnice pertinente.

(6) În funcÅ£ie de calitate, vinurile se clasifică în: vinuri de consum curent ÅŸi vinuri de calitate.

(7) Vinurile de calitate se împart în: selectate, mature, mature-rezervă, de colecÅ£ie, cu indicaÅ£ie geografică recunoscută, cu denumire de origine, cu denumire de origine controlată.

(8) Vinurile naturale ÅŸi vinurile speciale pot fi: de consum curent ÅŸi de calitate.

(9) Vinurile naturale de consum curent se împart în: tulburel, tînăr, obiÅŸnuit, de masă, ţărănesc.

 

Articolul 14. Produsele obţinute pe bază de must şi de vin

(1) Produsele obÅ£inute pe bază de must sînt: mustul tăiat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri parÅ£ial fermentat, sucul de struguri, sucul de struguri concentrat, becmesul, mistelul, alte produse autorizate.

(2) Din produsele obÅ£inute pe bază de vin fac parte: distilatul de vin (crud ÅŸi învechit), divinul, alcoolul etilic de origine viticolă (brut, purificat ÅŸi rafinat), alcoolul etilic de vin, băutura tare de struguri, brandy, rachiul de vin.

 

Articolul 15. Produsele secundare vinicole

(1) Produsele secundare obÅ£inute în vinificaÅ£ie sînt: tescovina de struguri, vinasa, borhotul, zeama de difuzie, pichetul, tirighia (piatra de vin), mustul de ciorchini, drojdia de vin.

(2) Produsele secundare vinicole sînt supuse în mod obligatoriu prelucrării la întreprinderile vinicole sau la alte întreprinderi specializate în domeniu.

 

Articolul 16. Condiţiile de consum al vinului de hibrizi

(1) Vinul de hibrizi direct producători este destinat numai consumului familial, obţinerii alcoolilor etilici de vin şi alcoolilor de origine viticolă, a oţetului.

(2) Vinul rezultat dintr-un amestec între vinul de hibrizi direct producători ÅŸi vinul provenit din soiuri autorizate este considerat vin de hibrizi ÅŸi se valorifică în condiÅ£iile alin.(1).

 

Articolul 17. Atribuirea denumirii de origine

(1) Denumirea de origine ÅŸi de origine controlată se atribuie vinurilor ÅŸi altor produse pe bază de vin provenite din regiuni, centre sau plaiuri vitivinicole delimitate, distinse prin calităţi deosebite, determinate exclusiv de factorii naturali ÅŸi/sau etnografici caracteristici, în conformitate cu prevederile legislaÅ£iei în vigoare.

(2) Vinurile cu denumire de origine ÅŸi cu denumire de origine controlată pot fi obÅ£inute numai prin respectarea unor condiÅ£ii speciale, aprobate de AgenÅ£ia Agroindustrială “Moldova-Vin”, referitoare la arealul de producere, la soiurile ori sortimentul de soiuri autorizate, la producÅ£ia maximă la hectar, metodele de cultură, la concentraÅ£ia în masă a zaharurilor în struguri la recoltare, concentraÅ£ia alcoolică naturală ÅŸi cea dobîndită a vinului, la procedeele de vinificare, examenul fizico-chimic ÅŸi organoleptic, la ambalare ÅŸi etichetare.

 

Articolul 18. Particularităţile producerii vinurilor şi a altor produse pe bază de vin cu denumire de origine

Vinurile cu denumire de origine ÅŸi cu denumire de origine controlată se obÅ£in din struguri produÅŸi în regiuni, centre sau plaiuri vitivinicole delimitate, cu condiÅ£ia ca vinificarea strugurilor, depozitarea, condiÅ£ionarea, maturarea ÅŸi îmbutelierea să se facă în interiorul acestui teritoriu.

 

Articolul 19. Vinurile cu indicaţie geografică recunoscută

(1) IndicaÅ£ia geografică recunoscută se aplică în cazul în care vinul este obÅ£inut într-o regiune vitivinicolă delimitată recunoscută, iar calitatea, renumele sau alte caracteristici ale vinului sînt specifice locului de provenienţă.

(2) Nu se admite folosirea indicaÅ£iilor geografice ce identifică vinuri ÅŸi alte produse pe bază de vin care nu sînt originare din locul specificat în indicaÅ£ia geografică respectivă, chiar ÅŸi în cazul în care este menÅ£ionată adevărata origine a produsului sau în cazul în care indicaÅ£ia geografică este folosită în traducere ori este însoÅ£ită de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaÅ£ie” sau altele.

 

Articolul 20. Condiţiile de calitate şi de inofensivitate ale vinurilor, produselor pe bază de must şi vin, ale produselor secundare vinicole

(1) Vinurile, produsele pe bază de must ÅŸi vin ÅŸi produsele secundare vinicole trebuie să corespundă cerinÅ£elor prescrise în reglementările tehnice ÅŸi standardele naÅ£ionale.

(2) Vinurile, produsele pe bază de must ÅŸi vin ÅŸi produsele secundare vinicole importate sau destinate exportului trebuie să corespundă cerinÅ£elor prescrise în reglementările tehnice ÅŸi standardele naÅ£ionale, armonizate cu normele internaÅ£ionale.

(3) Pentru produsele destinate exclusiv exportului, la solicitarea sau cu acceptul importatorului, cerinÅ£ele prescrise sau declarate trebuie să fie stabilite în contractele de livrare, fără a aduce imagine negativă vinurilor moldoveneÅŸti, conform prevederilor în vigoare ale ţării importatoare.

 

Articolul 21. Condiţiile de producere a vinurilor, produselor pe bază de must şi vin şi a produselor secundare vinicole

(1) Producerea, în vederea comercializării, a vinurilor, produselor pe bază de must ÅŸi vin ÅŸi a produselor secundare vinicole poate fi efectuată de persoane juridice ÅŸi persoane fizice deÅ£inătoare de licenÅ£e în domeniu, eliberate în modul stabilit.

(2) Practicile şi materialele utilizate la prelucrarea strugurilor, la producerea vinurilor, a produselor pe bază de must şi vin şi a produselor secundare vinicole se stabilesc prin reglementări tehnice şi standarde naţionale.

 (3) Se autorizează îmbogăţirea, în timpul fermentării tumultoase, a mustului cu zaharoză (ÅŸaptalizare) sau cu must (suc) de struguri concentrat cu cel mult 30 g/dm3, la fabricarea vinurilor naturale ÅŸi a vinurilor destinate fabricării vinurilor efervescente, cu condiÅ£ia de a se depăşi concentraÅ£ia în masă minimă a zaharurilor în mustul strugurilor stipulată în reglementări tehnice ÅŸi standarde naÅ£ionale. Se admite, în anii cu condiÅ£ii climaterice nefavorabile, la decizia AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin”, recoltarea strugurilor pentru producerea vinurilor naturale de consum curent ÅŸi a vinurilor destinate fabricării vinurilor efervescente, începînd cu concentraÅ£ia în masă a zaharurilor în must de cel puÅ£in 120 g/dm3, cu îmbogăţirea mustului în timpul fermentării tumultoase cu cel mult 50 g/dm3. Vinurile obÅ£inute cu îmbogăţirea mustului prin adiÅ£ionarea zaharozei (ÅŸaptalizare) ori mustului (sucului) de struguri concentrat nu trebuie să posede după fermentare, indiferent de concentraÅ£ia iniÅ£ială a zaharurilor în mustul de struguri, o concentraÅ£ie alcoolică mai mare de 12,0% în volume, în cazul vinurilor albe, ÅŸi de 12,5% în volume, în cazul vinurilor roÅŸii.

(4) Vinul ţărănesc se produce conform unui regulament aprobat de Guvern.

 

Articolul 22. Declaraţiile unităţilor vinicole

(1) În campania de recoltare a strugurilor, unităţile vinicole persoane juridice prelucrătoare de struguri marfă sînt obligate să prezinte declaraÅ£ie săptămînală cumulativă privind:

a) cantitatea de struguri recepÅ£ionată, pe soiuri, cu specificarea producătorilor de struguri ÅŸi adresa întreprinderii unde au fost prelucraÅ£i strugurii;

b) concentraÅ£ia medie în masă a zaharurilor în struguri, pe soiuri;

c) cantitatea de musturi cărora s-au aplicat procedee tehnologice de corectare a compoziţiei ca şaptalizarea, adăugarea mustului (sucului) concentrat, alcoolizarea, precum şi cantitatea componentului adăugat;

d) cantitatea de must (suc) de struguri, de vin materie primă livrată fiecărui beneficiar pînă la 1 decembrie al anului de recoltă a strugurilor;

e) cantitatea de zahăr, must (suc) de struguri, de concentrate, alcool etilic procurat în sezonul de recoltare.

(2) Unităţile vinicole producătoare de distilate ÅŸi de alcool etilic de vin prezintă declaraÅ£ie săptămînală cumulativă privind:

a) cantitatea de vinuri materie primă pentru distilare, în decalitri ÅŸi în decalitri de alcool anhidru, cu specificarea producătorilor de materie primă;

b) cantitatea de distilat de vin crud sau de alcool etilic de vin obţinut;

c) cantitatea de distilate procurate sau folosite în cupajuri.

(3) Unităţile vinicole persoane fizice producătoare de vin ţărănesc prezintă, pînă la 1 decembrie al anului de recoltă a strugurilor, declaraÅ£ie despre cantitatea de vin produsă pentru comercializare.

(4) Unităţile vinicole producătoare ÅŸi depozitare de vinuri prezintă, de două ori pe an, pînă la data de 20 a lunii în care se efectuează inventarierea, declaraÅ£ie despre stocurile:

a) de vinuri, pe categorii ÅŸi soiuri;

b) de zahăr, must (suc), concentrate, alcool etilic.

(5) Producătorii de distilate de vin, divinuri ÅŸi băuturi tari prezintă, o dată în an, pînă la 30 decembrie al anului de gestiune, declaraÅ£ie despre stocurile:

a) de distilate de vin crud ÅŸi maturate după vîrstă, de alcool etilic de vin;

b) de divin, brandy ÅŸi de băuturi tari în asortiment;

c) de zahăr, alcool etilic.

(6) Unităţile vinicole persoane juridice prezintă declaraÅ£iile AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin” pe adresa electronică.

(7) Unităţile vinicole producătoare de vin ţărănesc prezintă autorităţilor administraÅ£iei publice de nivelul întîi declaraÅ£ie pînă la 1 decembrie al anului de recoltă a strugurilor.

(8) Autorităţile administraÅ£iei publice locale de nivelul întîi prezintă, pînă la 15 decembrie al anului în curs, autorităţilor administraÅ£iei publice de nivelul doi informaÅ£ie despre numărul de declaranÅ£i, cantitatea de vin ţărănesc pe care au declarat-o.

(9) Autorităţile administraÅ£iei publice locale de nivelul doi prezintă, pînă la 31 decembrie al anului în curs, AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin” informaÅ£ie cumulativă pe primării privitor la numărul de declaranÅ£i ÅŸi la cantitatea de vin ţărănesc declarată.

(10) Prognoza sortimentului de produse vinicole îmbuteliate se prezintă AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin” anual, pînă la 1 martie al anului de gestiune, cu specificarea mărcilor de produse înregistrate ÅŸi aspectului exterior al produselor, aprobat în modul stabilit.

(11) EvidenÅ£a materiei prime pentru fabricarea produselor pe bază de must ÅŸi vin se efectuează în regim automat, determinîndu-se în mod obligatoriu cantitatea ÅŸi calitatea materiei prime, datele fiind înregistrate de către dispozitivele de evidenţă cu memorie ÅŸi transmise în regim “on-line” AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin”.

 

Articolul 23. Modul şi particularităţile de comercializare a vinurilor şi a produselor pe bază de must şi vin

(1) Comercializarea vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de must ÅŸi vin se efectuează de către agenÅ£ii economici deÅ£inători de licenţă, prin comerÅ£ul cu ridicata ÅŸi comerÅ£ul cu amănuntul, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare.

(2) Vinurile ÅŸi produsele pe bază de must ÅŸi vin se comercializează îmbuteliate sau în vrac. Îmbutelierea este obligatorie în cazul sucurilor de struguri, vinurilor cu denumire de origine ÅŸi cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicaÅ£ie geografică recunoscută, divinului, brandy, precum ÅŸi al unor vinuri speciale, conform reglementărilor tehnice pertinente.

(3) Vinul ţărănesc se comercializează conform unui regulament aprobat de Guvern.

 

Articolul 24. Atribuirea de denumire vinurilor şi produselor pe bază de must şi vin

(1) Vinurile şi produsele pe bază de must şi vin se comercializează cu o denumire care se compune din noţiuni generice notorii folosite la forma nearticulată.

(2) Vinurile ÅŸi produsele pe bază de must ÅŸi vin pot fi comercializate sub marcă de produs dacă ea este înregistrată oficial, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare.

(3) Pe etichete, în calitate de marcă, pot fi aplicate elemente verbale, figurative ÅŸi combinate. O marcă nu poate fi tradusă, indiferent de faptul dacă este constituită dintr-un singur cuvînt sau dintr-o îmbinare de cuvinte.

(4) Se interzice atribuirea unor denumiri de vinuri care defăimează profesii, lezează onoarea şi reputaţia profesională, jignesc sentimentul religios ori naţional.

 

Articolul 25. Etichetarea vinurilor şi produselor pe bază de must şi vin

(1) Vinurile ÅŸi produsele pe bază de must ÅŸi vin puse în comercializare îmbuteliate trebuie să fie etichetate.

(2) La etichetare se folosesc indicaţii obligatorii sau, după caz, facultative, potrivit reglementărilor tehnice şi standardelor naţionale.

(3) InformaÅ£ia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere trebuie să fie conformă actelor normative în vigoare, respectîndu-se următoarele cerinÅ£e:

a) denumirea sub care este comercializat vinul sau produsele pe bază de must ÅŸi vin trebuie să fie executată în caractere standard, să corespundă normelor limbii de stat sau limbii în care se prezintă informaÅ£ia despre produs la export;

b) denumirea, adresa producătorului, ambalatorului ÅŸi importatorului trebuie să fie executate cu caractere standard, fără să ocupe o poziÅ£ie dominantă pe etichetă, ÅŸi trebuie să fie transliterate în grafie latină;

c) pe etichetă ÅŸi pe ambalajul de desfacere să fie aplicată marca “Barza albă în zbor”;

d) contraeticheta să conÅ£ină alte menÅ£iuni conform legislaÅ£iei în vigoare.

(4) Prin etichetare nu trebuie să se atribuie produselor vinicole termeni descriptivi, uzuali, generici sau cu caracter elogios dacă nu se referă la produs, dacă pot induce în eroare consumatorul ori pot genera riscul de confuzie în privinÅ£a unui produs similar al altui producător ÅŸi pot conduce la apariÅ£ia concurenÅ£ei neloiale, nici să li se atribuie proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli ori să se facă referiri la astfel de proprietăţi.

(5) Se interzice indicarea pe etichete sau pe ambalajul de desfacere a oricărei informaţii care:

a) poate fi considerată drept indicaÅ£ie a provenienÅ£ei produsului în cazul în care originea lui este alta;

b) cuprinde reproduceri sau imitaÅ£ii de steme, drapele ÅŸi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevieri ale lor, denumiri depline sau abreviate de organizaÅ£ii internaÅ£ionale interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanÅ£ie ÅŸi de marcare, decoraÅ£ii ÅŸi alte distincÅ£ii. Astfel de semne pot fi aplicate numai dacă nu ocupă o poziÅ£ie dominantă ÅŸi dacă există consimţămîntul organului competent sau al posesorului lor;

c) conÅ£ine indicaÅ£ie geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul menÅ£ionat în această indicaÅ£ie, chiar ÅŸi în cazul în care adevărata origine a produsului este menÅ£ionată sau în cazul în care indicaÅ£ia geografică este folosită în traducere sau este însoÅ£ită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaÅ£ie” ÅŸi altele;

d) este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri.

(6) Etichetarea vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de must ÅŸi vin destinate exportului se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi ÅŸi cu cerinÅ£ele stipulate în contractele de livrare.

 

Articolul 26. Importul şi exportul vinurilor şi al produselor pe bază de must şi vin

(1) Importul ÅŸi exportul vinurilor ÅŸi al produselor pe bază de must ÅŸi vin se efectuează în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare.

(2) Calitatea vinurilor, a produselor pe bază de must şi vin şi a distilatelor importate trebuie dovedită prin:

a) declaraţii de conformitate sau certificate de conformitate;

b) certificate de calitate ÅŸi rapoarte de încercări, eliberate de laboratoarele acreditate ÅŸi desemnate în modul stabilit.

(3) Importatorul asigură respectarea cerinţelor faţă de conformitatea produselor de import. Confirmarea certificării produselor din ţările de origine se efectuează de către organismele abilitate.

(4) Certificatele de conformitate vor conţine:

a) marca producătorului;

b) denumirea produsului;

c) cerinţele obligatorii faţă de produs;

d) data fabricării (anul de recoltă);

e) termenul de garanţie.

(5) Verificarea respectării cerinÅ£elor obligatorii de calitate ÅŸi inofensivitate a vinurilor ÅŸi produselor pe bază de must ÅŸi vin se efectuează de către organele de certificare acreditate ÅŸi desemnate în modul stabilit. Produsele respective vor fi însoÅ£ite de documentele prevăzute de reglementările în vigoare, iar produsele destinate exportului - ÅŸi de contractul părÅ£ilor.

(6) Calitatea produselor vinicole ÅŸi a materialelor auxiliare importate se testează la eliberarea din vamă, în laboratoare acreditate ÅŸi desemnate în modul stabilit.

 

Capitolul IV


RESTRICÅ¢II

 

 

Articolul 27. RestricÅ£ii privind condiÅ£iile de calitate ÅŸi de producere a materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, strugurilor marfă, vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de must ÅŸi vin

(1) Producătorii de material de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol, de struguri marfă, de vinuri ÅŸi produse pe bază de must ÅŸi vin sînt obligaÅ£i să respecte actele normative în vigoare din domeniu, elaborate ÅŸi aprobate în modul stabilit.

(2) Vinurile care nu întrunesc condiÅ£iile prevăzute în prezenta lege vor purta denumiri în care nu va fi utilizat termenul “vin de struguri”.

(3) Se interzice:

a) comercializarea ÅŸi utilizarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol în scopuri de înfiinÅ£are a plantaÅ£iilor viticole pentru producÅ£ie marfă a cărui calitate nu este confirmată prin acte de origine ÅŸi de calitate autorizate;

b) folosirea unei alte materii prime la producerea vinurilor decît cea indicată în prezenta lege;

c) folosirea oricărui produs secundar şi a sucului de struguri pentru obţinerea de vinuri, indiferent de tehnologiile utilizate;

d) folosirea - la producerea vinurilor naturale - a substanÅ£elor aromatice naturale, identic naturale ÅŸi artificiale, a coloranÅ£ilor ÅŸi a îndulcitorilor;

e) falsificarea ori substituirea vinurilor, produselor pe bază de must ÅŸi vin ÅŸi a produselor secundare vinicole prin diluarea vinului cu apă, prin mascarea unor defecte sau alterări ale vinurilor cu adaosuri care determină modificări ale gustului, aromei ÅŸi compoziÅ£iei lor naturale, prepararea produselor vinicole din drojdie ÅŸi tescovină cu adaos de zahăr, precum ÅŸi folosirea oricăror practici nepermise în actele legislative ÅŸi în alte acte normative în vigoare. Prin substituire se înÅ£elege producerea, comercializarea ÅŸi prezentarea vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de must ÅŸi vin sub o identitate falsă;

f) exportul distilatelor de vin, divinului ÅŸi cupajelor de divin în vrac;

g) adăugarea în vinul de struguri a băuturilor obÅ£inute din suc de pomuÅŸoare, fructe sau de altă origine sau a băuturilor din ele a căror componenţă nu corespunde definiÅ£iei “vinului de struguri”;

h) utilizarea în denumirea vinului a denumirii soiului de struguri în cazul cînd ponderea soiului de bază în vin nu depăşeÅŸte 75%.

 

Articolul 28. Restricţii privind valorificarea vinurilor şi produselor pe bază de must şi vin

(1) Vinurile ÅŸi produsele pe bază de must ÅŸi vin care nu întrunesc condiÅ£iile prevăzute în prezenta lege nu pot fi livrate spre comercializare.

(2) Nu se admite importul vinurilor ÅŸi al altor produse pe bază de must ÅŸi vin care nu sînt însoÅ£ite de certificatele ÅŸi documentele de rigoare ÅŸi a căror calitate nu corespunde exigenÅ£elor prezentei legi, altor acte normative pertinente.

(3) Se interzice importul vinurilor fabricate din soiuri de hibrizi simpli (direct producători).

 

Capitolul V


PRELUCRAREA DEÅžEURILOR ÅžI PROTECÅ¢IA MEDIULUI

 

 

Articolul 29. Prelucrarea deÅŸeurilor

DeÅŸeurile rezultate din fabricarea vinurilor ÅŸi din prelucrarea produselor secundare vinicole se prelucrează în mod obligatoriu doar de întreprinderile autorizate, în conformitate cu cerinÅ£ele privind protecÅ£ia mediului, predarea deÅŸeurilor la unităţile specializate de recuperare a energiei ÅŸi a deÅŸeurilor industriale reciclabile, privind depozitarea deÅŸeurilor irecuperabile la poligoane special amenajate.

 

Articolul 30. Protecţia mediului

ÎnfiinÅ£area de plantaÅ£ii viticole, întreÅ£inerea lor, activitatea unităţilor vinicole, alte lucrări din domeniul vitivinicol se efectuează în conformitate cu legislaÅ£ia protecÅ£iei mediului în vigoare.

 

Capitolul VI


STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII DE PLANTAÅ¢II VITICOLE

 

 

Articolul 31. InvestiÅ£ii pentru înfiinÅ£area de plantaÅ£ii viticole

(1) Se creează, în cadrul bugetului de stat, fondul pentru susÅ£inerea înfiinţării plantaÅ£iilor viticole (în continuare - fond).

(2) Sursa de completare a fondului sînt încasările de la plata taxei pentru revitalizarea viticulturii (în continuare - taxă).

(3) Taxa este o plată obligatorie efectuată de către producătorii, importatorii şi exportatorii de producţie vinicolă.

(4) Plătitori de taxă sînt persoanele juridice ÅŸi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în producerea, prelucrarea, comercializarea ÅŸi/sau importul producÅ£iei vinicole.

(5) Taxa se stabileÅŸte în următoarele mărimi pentru volumele producÅ£iei vinicole livrate de producători ÅŸi/sau importate, la un decalitru:

a) vinuri de struguri (naturale ÅŸi speciale) - 3,0 lei/dal;

b) divinuri - 20,0 lei/dal;

c) brandy şi alte băuturi din struguri - 20,0 lei/dal.

(6) ObligaÅ£ia de plată a taxei apare în momentul efectuării operaÅ£iilor de vînzare-cumpărare ÅŸi/sau de import al producÅ£iei vinicole.

(7) Data livrării se consideră data predării (transmiterii) producÅ£iei către cumpărător (întocmirea facturilor fiscale), data importului (întocmirea declaraÅ£iei vamale).

(8) Nu se percepe taxă pentru producÅ£ia vinicolă livrată ÅŸi/sau importată în vrac pe teritoriul Republicii Moldova.

(9) Taxa plătită se include în componenÅ£a cheltuielilor care vor fi deduse.

(10) Plătitorul calculează de sine stătător taxa ÅŸi o plăteÅŸte pînă la data de 20 a lunii următoare trimestrului gestionar al anului fiscal în curs. În acelaÅŸi termen, plătitorul prezintă organului fiscal teritorial calculul taxei potrivit formularului tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

(11) Taxa pentru revitalizarea viticulturii se administrează de organele fiscale de stat similar modului stabilit pentru administrarea impozitelor şi taxelor, conform legislaţiei fiscale.

(12) Pentru neefectuarea în termen a plăţilor, organele fiscale vor aplica măsurile de asigurare a stingerii datoriilor, executării lor silite ÅŸi de răspundere similare celor prevăzute în titlul V al Codului fiscal.

(13) Mijloacele fondului se utilizează pentru compensarea parÅ£ială a cheltuielilor suportate de persoanele fizice ÅŸi juridice la înfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole, inclusiv a plantaÅ£iilor altoi, cu material săditor altoit de soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante, precum ÅŸi a plantaÅ£iilor portaltoi. Compensarea parÅ£ială a cheltuielilor de înfiinÅ£are a plantaÅ£iilor viticole menÅ£ionate se efectuează numai în cazul în care ele se înfiinÅ£ează pe o suprafaţă compactă de cel puÅ£in 5 ha ori sînt amplasate compact lîngă plantaÅ£ii similare înfiinÅ£ate anterior, alcătuind împreună cel puÅ£in 5 ha.

(14) Compensările acordate sînt neimpozabile.

(15) Mijloacele fondului neutilizate pe parcursul anului de gestiune se reportează, pentru a fi utilizate în acelaÅŸi scop, la anul următor.

(16) Mărimea compensării pentru fiecare hectar înfiinÅ£at de suprafaţă utilă ÅŸi modul de gestionare a mijloacelor fondului se stabilesc într-un regulament aprobat de Parlament.

(17) Prevederile alin.(13) nu se aplică la înfiinÅ£area plantaÅ£iilor viticole de către unităţile vinicole conform obligaÅ£iilor investiÅ£ionale incluse în contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de acÅ£iuni ale statului.

 

Capitolul VII


POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL VITIVINICOL.

 

SUPRAVEGHEREA ÅžI EVALUAREA CONFORMITÄ‚Å¢II PRODUSELOR

 

Articolul 32. Promovarea politicii de stat în domeniul vitivinicol

(1) Politica de stat în domeniul vitivinicol este promovată de AgenÅ£ia Agroindustrială “Moldova-Vin”.

(2) AgenÅ£ia Agroindustrială “Moldova-Vin”:

a) promovează politica statului în domeniul pepinieritului viticol, viticulturii, fabricării ÅŸi circulaÅ£iei producÅ£iei alcoolice, protejării pieÅ£ei interne de concurenÅ£a neloială ÅŸi de alÅ£i factori negativi;

b) elaborează ÅŸi îndeplineÅŸte programe de dezvoltare a complexului vitivinicol;

c) creează şi implementează mecanisme de atragere a mijloacelor financiare interne şi străine pentru soluţionarea problemelor prioritare ale complexului vitivinicol;

d) contribuie la revitalizarea viticulturii ÅŸi industriei vinicole în corespundere cu cerinÅ£ele pieÅ£ei ÅŸi cu politica statului în domeniu;

e) organizează expoziÅ£ii, seminare, conferinÅ£e, simpozioane tematice în domeniul său de activitate;

f) creează condiÅ£ii de integrare pe verticală ÅŸi orizontală a producătorilor ÅŸi prelucrătorilor, a structurilor comerciale ÅŸi financiare, de constituire a unor grupuri agroindustriale, financiar-agrare în ramura viticulturii, vinificaÅ£iei ÅŸi alcoolului;

g) asigură efectuarea cercetărilor ştiinţifice prioritare şi materializarea rezultatelor lor, pregătirea cadrelor pentru sectorul vitivinicol;

h) organizează elaborarea ÅŸi implementarea reglementărilor tehnice în domeniul vitivinicol;

i) coordonează, înregistrează, după caz, ÅŸi aprobă documentaÅ£ia normativă tehnologică pentru producÅ£ia vitivinicolă ÅŸi altă producÅ£ie alcoolică;

j) promovează politica de stat în domeniul importului-exportului alcoolului etilic ÅŸi producÅ£iei alcoolice;

k) gestionează mărcile proprietate a statului în conformitate cu actele legislative ÅŸi cu alte acte normative în vigoare;

 l) exercită ÅŸi alte funcÅ£ii în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare sau funcÅ£ii atribuite de Guvern.

 

Articolul 33. Supravegherea şi controlul de stat asupra executării cerinţelor din actele legislative şi alte acte normative privind produsele vitivinicole

(1) Supravegherea ÅŸi controlul de stat asupra executării cerinÅ£elor din actele legislative ÅŸi alte acte normative privind produsele vitivinicole se exercită de către Inspectoratul de stat pentru supravegherea producÅ£iei alcoolice de pe lîngă AgenÅ£ia Agroindustrială “Moldova-Vin”, de alte organe abilitate, în condiÅ£iile legii.

(2) Inspectoratul de stat pentru supravegherea producţiei alcoolice:

a) supraveghează respectarea cerinţelor din actele legislative şi alte acte normative, din documentaţia normativă tehnologică privind produsele vitivinicole şi alte produse alcoolice;

b) reglementează controlul analitic al produselor vitivinicole ÅŸi al altor produse alcoolice prin intermediul laboratoarelor specializate ale întreprinderilor;

c) coordonează controlul tehnic la toate etapele fabricării produselor vitivinicole şi a altor produse alcoolice;

 d) supraveghează calitatea vinurilor cu denumire de origine ÅŸi a vinurilor cu denumire de origine controlată;

e) supraveghează înfiinÅ£area ÅŸi defriÅŸarea plantaÅ£iilor viticole;

f) verifică activitatea de efectuare a analizelor şi a expertizei vinurilor destinate comercializării pe piaţa internă sau externă;

g) suspendă fabricarea ÅŸi comercializarea produselor alcoolice în cazul constatării de abateri, comise de către agenÅ£ii economici, de la reglementările prezentei legi ÅŸi ale documentaÅ£iei normative tehnologice în vigoare;

h) prelevează mostre de producÅ£ie alcoolică sau de parteneri de cupaj, de materiale auxiliare pentru analize în laboratoarele acreditate. Contravaloarea mostrelor prelevate, precum ÅŸi costul analizelor, potrivit tarifelor de plată folosite de laboratoare, se suportă de către agentul economic controlat;

i) verifică corectitudinea indicilor prezentaÅ£i în declaraÅ£iile privitor la producÅ£ia alcoolică fabricată;

j) efectuează, în colaborare cu Institutul NaÅ£ional al Viei ÅŸi Vinului, acÅ£iuni de control tehnic asupra producerii vinurilor cu denumire de origine ÅŸi a vinurilor cu denumirea de origine controlată;

k) exercită ÅŸi alte funcÅ£ii în conformitate cu actele legislative ÅŸi cu alte acte normative în vigoare.

 

Articolul 34. Testarea (încercarea) produselor vitivinicole

(1) Produsele vitivinicole se supun testării (încercării) în laboratoare acreditate ÅŸi desemnate, la propunerea AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin”, în Sistemul NaÅ£ional de Asigurare a Conformităţii Produselor, potrivit prevederilor legislaÅ£iei în vigoare.

(2) Laboratoarele acreditate ÅŸi desemnate:

a) execută testări fitosanitare la producerea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol;

b) controlează calitatea produselor alcoolice, inclusiv a vinurilor cu denumire de origine şi a vinurilor cu denumire de origine controlată;

c) testează producÅ£ia alcoolică ÅŸi, în baza rezultatelor obÅ£inute, întocmesc raportul de încercări în al cărui temei se eliberează certificatele de conformitate a producÅ£iei alcoolice destinate comercializării.

(3) Laboratoarele acreditate ÅŸi desemnate activează independent, indiferent de tipul de proprietate ÅŸi forma juridică de organizare, în cadrul centrelor vitivinicole.

 

Articolul 35. Certificarea produselor vitivinicole

(1) Produsele vitivinicole se supun certificării conform regulilor ÅŸi procedurilor stabilite în Sistemul NaÅ£ional de Asigurare a Conformităţii Produselor, efectuate de organele de certificare acreditate ÅŸi desemnate în sistemul nominalizat, la propunerea AgenÅ£iei Agroindustriale “Moldova-Vin”.

(2) Organele de certificare, acreditate şi desemnate, certifică:

a) materialul de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol;

b) produsele alcoolice, inclusiv vinurile cu denumire de origine şi vinurile cu denumire de origine controlată.

(3) Certificarea vinului ţărănesc pentru comercializare al producătorilor licenţiaţi se efectuează de către laboratoare acreditate şi desemnate.

 

Capitolul VIII


SANCÅ¢IUNI

 

 

Articolul 36. Obiectul sancţiunilor

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare.

(2) Sînt încălcări ale prezentei legi:

a) producerea ÅŸi/sau comercializarea materialului de înmulÅ£ire ÅŸi săditor viticol care nu corespunde după calitate cerinÅ£elor din actele normative în vigoare sau care nu are acte de confirmare a provenienÅ£ei ÅŸi calităţii;

b) înfiinÅ£area de plantaÅ£ii viticole cu suprafaţă de peste 0,5 ha fără proiect;

c) înfiinÅ£area de plantaÅ£ii viticole pentru producÅ£ie marfă cu soiuri neînscrise în Registrul soiurilor de plante, inclusiv cu hibrizi simpli (producători direcÅ£i);

d) defrişarea neautorizată a plantaţiilor viticole;

e) producerea vinurilor cu denumire de origine ÅŸi cu denumire de origine controlată în afara arealului vitivinicol delimitat;

f) punerea în consum ÅŸi comercializarea vinurilor ÅŸi altor produse vinicole care nu corespund cerinÅ£elor de calitate ÅŸi inofensivitate prevăzute în actele legislative ÅŸi în alte acte normative în vigoare;

g) folosirea unor denumiri de origine în comercializarea vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de vin fără îndeplinirea condiÅ£iilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;

h) punerea în consum a vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de must ÅŸi vin în formă îmbuteliată fără respectarea prevederilor prezentei legi;

i) producerea, în vederea comercializării, a vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de vin cu indicaÅ£ie geografică recunoscută care nu corespund cerinÅ£elor obligatorii ale actelor normative în vigoare;

j) producerea şi comercializarea vinului ţărănesc fără licenţă de activitate şi documente ce atestă calitatea produsului supus comercializării;

k) îndeplinirea incorectă a formularelor de evidenţă la toate etapele procesului tehnologic de fabricare, nerespectarea trasabilităţii;

l) folosirea aromelor naturale, substanÅ£elor aromatice naturale, identic naturale ÅŸi artificiale, coloranÅ£ilor ÅŸi a îndulcitorilor pentru producerea vinurilor ÅŸi a produselor pe bază de must ÅŸi vin altele decît cele autorizate;

m) alte acÅ£iuni ce contravin prezentei legi, depistate, în modul stabilit, de către autorităţile administraÅ£iei publice ÅŸi/sau de persoanele cu funcÅ£ie de răspundere respective.

(3) SancÅ£iunile pentru încălcările nominalizate la alin.(2) se aplică în temeiul documentelor de constatare (procese-verbale) prezentate de organele (persoanele) abilitate.

(4) Încălcările consemnate la alin.(2) servesc drept temei pentru retragerea licenÅ£ei de activitate.

 

Capitolul IX


DISPOZIÅ¢II FINALE ÅžI TRANZITORII

 

 

Articolul 37

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 2 luni de la data publicării, cu excepÅ£ia art.22 alin.(11) care intră în vigoare la 1 august 2008.

(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

Legea viei ÅŸi vinului nr.131-XIII din 2 iunie 1994;

art.II al Legii nr.759-XIII din 6 martie 1996 pentru completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative şi Legii viei şi vinului;

art.VI al Legii nr.493-XIV din 9 iulie 1999 privind modificarea ÅŸi completarea unor acte legislative;

art.II al Legii nr.1079-XIV din 23 iunie 2000 pentru modificarea ÅŸi completarea unor acte legislative;

Legea nr.1166-XIV din 26 iulie 2000 pentru modificarea ÅŸi completarea Legii viei ÅŸi vinului;

art.I al Legii nr.1037-XV din 3 mai 2002 pentru modificarea Legii viei ÅŸi vinului nr.131-XIII din 2 iunie 1994 ÅŸi a Legii nr.386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun ÅŸi la produsele din tutun;

art.IV al Legii nr.224-XV din 1 iulie 2004 pentru modificarea ÅŸi completarea unor acte legislative;

Hotărîrea Parlamentului nr. 132-XIII din 2 iunie 1994 pentru punerea în aplicare a Legii viei ÅŸi vinului.

(3) Guvernul, în termen de 4 luni:

 a) va elabora ÅŸi va prezenta Parlamentului propuneri vizînd aducerea legislaÅ£iei în vigoare în conformitate cu prevederile prezentei legi;

 b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;

c) va adopta actele normative necesare aplicării prezentei legi.

 

 

 PREÅžEDINTELE PARLAMENTULUI                                                                                            Marian LUPU


Chişinău, 10 martie 2006.

Nr.57-XVI.